Blog
Tất cả
Guides and Tutorials
News and Trends
Annoucements
User Stories
Product Reviews
Chatmind is now Mapify: Your Ultimate “Anything to Mindmap” Solution!
On our one-year anniversary of Chatmind, we're excited to announce our rebranding to Mapify. Mapify can transform PDF, PowerPoint, YouTube video, or any other format into mind maps. Organize and visualize content for better comprehension.

2024.05.28

Blog image
Introducing Chatmind 4.0: Anything to Mind Maps by AI

2024.04.26

Blog image
Công Cụ Tư Duy Sáng Tạo Hàng Đầu Năm 2024: Nâng Cao Sự Sáng Tạo với AI và Hợp Tác

2024.04.15

Blog image
Chuyển đổi Sơ đồ Tư duy thành Bài thuyết trình: Sâu lắng vào Tính năng Đổi mới của Chatmind

2024.04.15

Blog image
Chatmind: Khơi dậy Sự Sáng tạo và Tối ưu hóa Động não

2024.04.10

Blog image
Công Cụ Tư Duy Đột Phá Tốt Nhất năm 2024: Kết Hợp Chatmind vào Kho Vũ Khí Sáng Tạo của Bạn

2024.04.10

Blog image
Phần Mềm Lập Bản Đồ Tư Duy Tốt Nhất Năm 2024: Hướng Dẫn Toàn Diệ

2024.04.10

Blog image
Cách Mạng Hóa Việc Ghi Chú cho Sinh Viên với Công Nghệ Chatmind

2024.04.10

Blog image
Tận dụng Công nghệ Chatmind cho Quản lý Dự án: Một Bước Ngoặt cho Quản lý Sản phẩm

2024.04.10

Blog image
Improving mind mapping with AI: Insights from designing Chatmind

2024.03.07